Nauja redakcija patvirtinta:
UAB „Ferona“ 2019-11-12
direktoriaus įsakymu Nr. 15

UAB „Ferona“
Juridinio asmens kodas 134133414

I. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
1. Ši privatumo politika skirta Jums, fiziniam asmeniui – duomenų subjektui, tikslu informuoti apie taikomą asmens duomenų apsaugą Jūsų asmens duomenims, kuriuos valdo ir/ar tvarko UAB „Ferona“ (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu). Šioje politikoje pateikiama informacija kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis ir kt.
2. Mes Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.


II. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS
3. Duomenų valdytojas yra UAB „Ferona“, įmonės kodas 134133414, adresas: Kauno g. 16-1, Vilnius.
4. Asmens duomenų pareigūnas: Boris Korobko, darbo vietos adresas Mindaugo g. 27, Vilnius; el. paštas: ferona@ferona.lt, telefonas: +37069848880


III. JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA
5. Perduodami Mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate privatumo politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti. Jeigu Jūs nesutinkate su šią privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš mūsų teikiamų paslaugų.
6. Tais atvejais, kai norint naudotis per mūsų interneto svetainę siūlomomis funkcijomis ir paslaugomis būtina pateikti, kaupti ir naudoti asmens duomenis, apie tai Jums bus iš anksto atskirai nurodyta ir pranešta ir/ar paprašyta sutikimo (pvz., pažymint varnele ir pan.).


IV. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
7. Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.
8. Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

1) kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje;
2) kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; 
3) kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
4) kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
5) kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;

6) kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

9. Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, banko sąskaitos numerį, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti, ir jei ji reikalinga mums siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų.
10. Mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų.
11. Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens
duomenis kita Mūsų turima informacija.
12. Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAS
13. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (suteikti Jums paslaugą, įvykdyti užsakymą, tarpininkauti ir kt.) pagal sutartį (taip pat ir žodinę), kurios šalis esate Jūs ir/ar Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui. Mes galima tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat siekiant ginti mūsų įmonės teises ir teisėtus interesus, siekianti tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus ir pan.
15. Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas gali būti: teisinė prievolė ir/arba sutartis (užsakymas) ir/arba teisėtas interesas ir/arba teisės aktų reikalavimų vykdymas ir/arba Jūsų sutikimas (rašytinis, patvirtinimas interneto svetainėje, žodinis, el. paštu ir pan.).
16. Jūsų asmeninius duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Jūsų asmeninius duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti
savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius. Pažymime, jog Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
17. Mūsų vidaus taisyklėse yra numatyti atskirų duomenų saugojimo terminai, kurie yra iki 30 dienų ar 1 metų (užsakymo įvykdymui skirtiems duomenims, dokumentams, kurie skirti užsakymui įvykdyti, el. susirašinėjimui ir pan.) bei teisės aktuose nustatyti terminai, kurie nuo 3 iki 50 metų (saugomos sutartys, buhalteriniai dokumentai, įrodymai siekiant išvengti ginčų ir pan.). Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
– būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
18. Pasibaigus Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Mes Jūsų duomenis neatstatomai sunaikiname. Kai tam tikri Jūsų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o šioje privatumo politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

VI. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS
19. Laikydamiesi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti užsakymą, suteikti paslaugą (pvz., užsakyti viešbutį, lėktuvo, autobuso bilietus, pagaminti vizą), įgyvendinti pagrįstą verslą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą jų apsaugą.
20. Jei tai būtina dėl minėtų tikslų, Mes turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis savo tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie mums padeda vykdant Jūsų užsakymus, komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. Mes iš duomenų gavėjų reikalaujame įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų.
21. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
22. Jūsų duomenys gali būti perduoti už ES ribų į trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją, kai duomenų perdavimas yra būtinas tam, jog būtų vykdoma sutartis (ir žodinė) (pvz., siekiant įvykdyti užsakymą dėl vizos gamybos, turistinės kelionės, kelionės bilietų ir kt.) arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi duomenų subjekto prašymu, įgyvendinti. Taip pat tuo atveju, kai duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta duomenų subjekto interesais sudaroma duomenų valdytojo ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis. Duomenys gali būti perduodami į ambasadas, konsulines įstaigas, viešbučius ir kt. įstaigas Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, kai būtina dėl anksčiau minėtų priežasčių (Reglamento 49 str.).

VII. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS
23. Mes imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.
24. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.
25. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/ ).
26. Jūs turite teisę:
1) kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
2) kreiptis į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
3) kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
5) teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia tuo, jog a) turite teisę reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (pvz., PDF ar kt. formatais), arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš Jūsų pačių sutikimo ar sutarties pagrindu;
6) apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
7) reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
8) atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;

27. Patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą.
Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus. Siekdami apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nenagrinėsime anoniminių prašymų ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus.
28. Mes išspręsime Jūsų prašymą per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam tikrais atvejais, apie kuriuos Jus informuosime, gali būti pratęstas dar dvejais mėnesiais.
29. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
30. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.
31. Prašome nedelsiant susisiekti su mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti mums, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme; norite pranešti apie kokius nors
privatumo politikos pažeidimus.

VIII. ATSAKOMYBĖ
32. Jūs privalote mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.
33. Mes neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis. Mes negalime visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad mūsų internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.
Informuojame, kad bet kokia medžiaga, kurią skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.
34. Jeigu Jūs esate registruotas internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybė suteikiama), tai prisiimate visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus mūsų internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus savo prisijungimo duomenimis, ir įsipareigojate įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine.


IX. MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS
35. Šios privatumo politikos redakcija yra patvirtinama įmonės vadovo ir jos elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę https://www.ferona.lt/
36. Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2019-10-15.
37. Mes galime bet kada keisti šią privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yrapatalpinami mūsų interneto svetainėje. Jeigu nesutinkate su nauja privatumo politikos redakcija, turite teisę atsisakyti naudotis mūsų bei mūsų internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis. Jei po privatumo politikos papildymo arba pakeitimo toliau naudojatės mūsų ar mūsų internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naująja privatumo politikos redakcija.